Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Statut

                                                                        Statut Stowarzyszenia Emaus – Rzeszów

 

Rozdział 1 - postanowienia ogólne 

art.1
Emaus-Rzeszów zwany dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o zapisy niniejszego Statutu oraz Ustawy z dnia 07.04.1989 r.„Prawo o stowarzyszeniach”(Dz.U.Nr 20, poz.104 z późniejszymi  zmianami).

art.2
Stowarzyszenie zrzesza osoby fizyczne i prawne popierające cele Stowarzyszenia  i  zainteresowane jego działalnością.

art.3
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, w szczególności województwo podkarpackie. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

art.4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

art.5
Stowarzyszenie używa  nazwy i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

art.6
Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

art.7
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.


Rozdział 2 - cele i zasady działania Stowarzyszenia

art.8
Zasadniczym celem powołania Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc wszystkim osobom:

 • potrzebującym,
 • niepełnosprawnym,
 • ubogim,
 • niezaradnym życiowo,
 • samotnym,
 • bezrobotnym,
 • uzależnionym,
 • poszukującym swego miejsca w życiu społecznym

ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych w celu przywrócenia i doświadczenia       wartości płynącej ze wspólnej pracy i życia w ramach realizacji celów statutowych.

art.9
Zasadniczym zadaniem Stowarzyszenia jest:

1. Organizowanie i prowadzenie domów ze wspólnotą pracy i zamieszkania dla wszystkich w/w osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i zza granicy, które są w potrzebie i z własnego wyboru lub konieczności życiowych chcą zamieszkać i pracować razem, stając się tym samym członkami wspólnoty.

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie sprzedaży  produktów, towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz sprzedaż przedmiotów darowizny wyłącznie z przeznaczeniem zysku z tego tytułu na cele statutowe Stowarzyszenia.

art.10
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.Udzielanie bezpłatnie: miejsca do zamieszkania, pracy, wyżywienia, przedmiotów powszechnego użytku wszystkim mieszkańcom – członkom wspólnoty z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i z zagranicy oraz wszelkiej pomocy według możliwości każdemu człowiekowi potrzebującemu.                                                                          

Przy czym każdy mieszkaniec domu Stowarzyszenia systematycznie zaangażowany w  jego życie i pracę podczas swojego pobytu jest jednocześnie członkiem wspólnoty i  korzysta z pełni mu przysługujących praw i obowiązków.

2. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia z różnych źródeł, w tym:

 • prowadzenie zbiórki publicznej szczególnie na terenie województwa podkarpackiego  w celu bezpłatnego  pozyskiwania, przetwarzania i sprzedaży wszelkich towarów, usług i darowizn,
 • wykonywanie działalności usługowo – handlowo – produkcyjnej,
 • organizowanie sprzedaży, aukcji, kiermaszy, wyprzedaży – także w Internecie,
 • prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem środków wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia,
 • prowadzenie akcji i działań w połączeniu z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działalności,
 • pozyskiwanie środków z funduszy unijnych, funduszy instytucji dotujących i organizacji grantodawczych,
 • udział w konkursach o przyznawanie dofinansowania działalności na zadania określone celami statutowymi Stowarzyszenia.

3. Wypłacanie zapomóg o charakterze świadczenia motywacyjno-socjalnego      mieszkańcom    domów Stowarzyszenia systematycznie zaangażowanym w pracę na ich rzecz, przy czym wysokość zapomogi może wynieść do 50% kwoty aktualnie obowiązującego zasiłku stałego wyrównawczego. Wysokość zasiłku wyrównawczego określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów i spraw:

 • życiowych,
  • zdrowotnych(medycznych),
  • psychicznych,
  • duchowych,
  • uzależnień,
  • rodzinnych,
  • prawnych,
  • socjalnych,
  • zatrudnienia i bezrobocia,
  • resocjalizacji,
  • rehabilitacji
 • poprzez ścisłą współprace z określonymi  kompetentnymi instytucjami i osobami.

5. Współpracę z administracją rządową i samorządową  na szczeblu województwa,   powiatów i  gmin a także z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji własnych celów statutowych.

6.  Organizacje i pozyskiwanie wolontariatu.

7. Propagowanie działalności Stowarzyszenia poprzez  prowadzenie akcji informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych.

8. Działalność na rzecz zaspakajania kulturalnych, edukacyjnych i socjalnych potrzeb członków Stowarzyszenia i wspólnoty oraz ich rodzin np. poprzez organizację wspólnych wycieczek, rajdów, spotkań, ognisk itp.

9. Prowadzenie i udział w szkoleniach służących realizacji celów statutowych.

10. Aktywizację zawodową bezrobotnych.

11. Działania na rzecz rozwoju  regionalnego.

12. Prowadzenie stron internetowych.

13. Realizację programów skierowanych do kobiet i mężczyzn, szczególnie narażonych na    domową przemoc, dyskryminację i mobbing na rynku pracy a także programów adresowanych do różnorodnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Rozdział 3 - członkowie, ich prawa i obowiązki

art.11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

art.12
Członkiem zwyczajnym  może zostać każda osoba pełnoletnia fizyczna, która:

 1. posiada pełnię zdolności do czynności prawnych,
 2. nie jest pozbawiona praw  publicznych ,
 3. złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów i podejmowania działań dla ich realizacji oraz została przyjęta uchwałą Zarządu.

art.13
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia oraz została przyjęta  uchwałą Zarządu.

Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w walnym Zebraniu z głosem doradczym,nie jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich, nie może również być wybrany do władz Stowarzyszenia.

art.14
Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

art.15
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

art.16
Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

art.17
Wpisanie na listę i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

art.18
Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
 3. brania udziału w pracach i inicjatywach Stowarzyszenia,
 4. wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
 5. otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
 6. obrony swoich uzasadnionych interesów przez Stowarzyszenie.

art.19
Członek honorowy i wspierający  ma wszelkie prawa przewidziane w art. 18 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

art.20
Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 2. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. regularne opłacanie składek członkowskich.

art.21
Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

 1. Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na skutek zdarzeń losowych uniemożliwiających  realizację obowiązków przewidzianych w art.20,zgłoszonego na piśmie Zarządowi.
 2. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niewypełniania obowiązków przewidzianych w art. 20, z tym, że niepłacenie składek musi trwać z przyczyn  nieusprawiedliwionych przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy,
 3. Śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.
 4. Utraty praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu i osobowości prawnej w przypadku osób prawnych.

art.22
O posiedzeniu Zarządu ,którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków, Zarząd zawiadamia zainteresowanego z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Od uchwały zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o powziętej decyzji .Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział 4 - władze i organizacja Stowarzyszenia

art.23
Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

art.24
Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

art.25
Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania osób spośród członków zwyczajnych. Uzupełniony skład władz musi zostać zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

art.26
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:

 1. ustala program działania Stowarzyszenia,
 2. wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 3. zatwierdza uzupełniony skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 4. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia, udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej
 5. rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
 6. uchwala zmiany Statutu,
 7. zatwierdza wysokość składki członkowskiej,
 8. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
 9. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 10. nadaje godność członka honorowego,
 11. podejmuje uchwały w przypadkach określonych niniejszym Statutem.

art.27
Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku a jako sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
  • z własnej inicjatywy,
  • na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • na wniosek 1/3 ogółu członków.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 21 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

art.28
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed Zebraniem.

art.29
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w razie braku quorum - w drugim terminie ,bez względu na liczbę obecnych.

 

Zarząd Stowarzyszenia

art.30
Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków .

art.31
Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia:

 

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,
 2. uchwalanie planów finansowych i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,
 3. ustalanie szczegółowych planów działania Stowarzyszenia,
 4. nawiązywanie kontaktów i współpracy z władzami, partiami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
 5. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,
 6. wnioskowanie o przyznanie godności członka honorowego,
 7. uchwalanie aktów wewnętrznych Stowarzyszenia/regulaminy, zarządzenia/,
 8. powoływanie oddziałów regionalnych i domów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 9. powoływanie i odwoływanie Dyrektora biura Stowarzyszenia, kierowników domów Stowarzyszenia oraz ustalanie zakresu ich kompetencji,
 10. ustalanie stanu zatrudnienia,
 11. dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 12. nabywanie i zbywanie środków trwałych Stowarzyszenia i nieruchomości,
 13. podejmowanie decyzji o prowadzeniu lub likwidacji określonej działalności służącej realizacji celów statutowych,
 14. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,
 15. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla działalności Stowarzyszenia,
 16. coroczne wnioskowanie wysokości składki członkowskiej,
 17. prowadzenie dokumentacji członkowskich i dokumentacji Stowarzyszenia,
 18. podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz w przypadkach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

art.32
W sprawach określonych w art.31 Zarząd działa na podstawie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

art.33

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 3 osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Prezesa, Zastępce Prezesa oraz Członka Zarządu.
 3. W sprawach  bieżących zwykłego zarządu Stowarzyszeniem reprezentują je Prezes. Następnie wyłącznie upoważnieni przez niego Zastępca Prezesa lub Członek Zarządu oraz powołany uchwałą Zarządu Dyrektor Biura Stowarzyszenia-według przyznanego mu zakresu kompetencji/art.31,pkt.9/.

art.34
Posiedzenie Zarządu zwoływane jest przez Prezesa  nie rzadziej jak raz na kwartał, a także na wniosek dwóch członków Zarządu w terminie – nie później niż 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Z posiedzeń Zarządu sporządzany jest każdorazowo protokół.

art.35
Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która pozostaje z członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 

Komisja Rewizyjna

art.36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat.
 5. Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 6. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
  1. przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  2. składanie Zarządowi uwag, zastrzeżeń, ocen wynikających z dokonanych kontroli,
  3. występowanie z uzasadnionym wnioskiem o zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie posiedzenia Zarządu,
  4. składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.

art.37

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może dobrowolnie ustąpić na skutek zdarzeń losowych, być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwała Komisji Rewizyjnej o odwołaniu członka tej komisji musi zostać rozpatrzona przez najbliższe Walne Zebranie Członków w.
 4. Zawieszony lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków  w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

art.38
Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być osoba, która pozostaje z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

art.39
Z racji pełnienia funkcji w zarządzie lub Komisji Rewizyjnej nie przysługuje ich członkom wynagrodzenie.


Rozdział 5 - zasady wyborcze

art.40
Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy  członków, z wyjątkami zastrzeżonymi niniejszym Statutem . W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. O terminie zebrania władz Stowarzyszenia winni być powiadomieni wszyscy ich członkowie listami poleconymi lub innym przyjętym przez Zarząd trybem.

art.41
Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten  kandydat, który uzyska największą liczbę głosów -za.

 

Rozdział 6 - majątek Stowarzyszenia

art.42
Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

art.43
Na fundusze składają się:

 1. wpływy ze składek członków
 2. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
 3. wpływy z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z prawem o stowarzyszeniach,
 4. dotacje, darowizny, spadki i zapisy przyjęte od osób fizycznych lub prawnych pod warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Stowarzyszenia,

art.44
Wpływy z działalności statutowej, działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na realizację zadań statutowych i nie mogą ulegać podziałowi między członków Stowarzyszenia.

art.45
Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

art.46
Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia powyżej kwoty 15 tys. PLN składają równocześnie dwaj członkowie Zarządu w tym Prezes, a w razie jego nieobecności  dwaj członkowie Zarządu ,w tym jeden pisemnie upoważniony przez niego.


​Rozdział 7 - postanowienia końcowe

art.47

 1. Uchwałę o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia  podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością  głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zas w razie braku quorum-w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

art.48
Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników


​Rzeszów, dnia 27 lutego 2006 roku.

ZBIÓRKI RZECZY

SPRZEDAŻ

USŁUGI RÓŻNE

DAROWIZNY

EMAUS-RZESZÓW na Facebooku EMAUS-RZESZÓW na Allegro