Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

aktualnosci

ogłoszenie o zamówieniu-wykonawstwo

2013.10.16

ogłoszenie

/files/ogoszenie ofertowe-wykonawca.docx

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

 

Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:

Kompleksowe zastosowanie OZE w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim” – nr RPPK.02.02.00-18-126/12, w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Stowarzyszenie „Emaus-Rzeszów” z siedzibą w Rzeszowie, ul. Batorego 22

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

wykonanie robót budowlanych w ramach projektu:

Kompleksowe zastosowanie OZE w Centrum wspólnotowym Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów" w Przedmieściu Czudeckim” – nr RPPK.02.02.00-18-126/12, w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013

w zakresie objętym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu:

  1. Instalacja fotowoltaiczna
  2. Instalacja CO i CWU na bazie gruntowej pompy ciepła sprzężonej z układem kolektorów
  3. Oświetlenie parkingów i alejek za pomocą hybrydowych lamp autonomicznych
  4. Modyfikacja systemu wentylacji budynku
  5. System zdalnego monitoringu sterowania i zarządzania komponentami instalacji budynku

 

z wyłączeniem instalacji ogrzewania podłogowego na poziomie suteren budynku warsztatowego.

 

III. PLANOWANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

      1 listopada 2013 r. – 28 lutego 2014 r.

 

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Termin składania ofert upływa o godzinie 15:00 w dniu 24 października 2013 r.

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: emausrzeszow@o2.pl ,

- poczty, kuriera

- dostarczona osobiście

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Postępowanie może być w każdym czasie unieważnione bez podania przyczyn.

 

V. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert Zamawiający (komisja konkursowa) kieruje się następującymi kryteriami:

   1. kwalifikacje,

   2. doświadczenie,

   3. termin realizacji,

   4. okres gwarancji,

   5. cena,

   6. na podstawie indywidualnej oceny ofert.

 

VI. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej, podając nazwę oferenta.

2. Udzielający zamówienia pisemnie zawiadamia oferentów o wyniku konkursu.

3. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 17 85 90 329  oraz adresem email: emausrzesz