Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

aktualnosci

Projekt zastosowania odnawialnych zródel energii

2013.02.11

Nowe technologie w Domu w Przedmieściu Czudeckim

Wybór projektów do dofinansowania

Informację udostępniono: 21.02.2013 15:10

W dniu 19 lutego 2013 roku uchwałą nr 211 / 4959 / 13 Zarząd Województwa Podkarpackiego dokonał oceny strategicznej i wybrał warunkowo do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa projekty w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna RPO WP na lata 2007-2013.

Pierwotnie na ten nabór wniosków przeznaczonych zostało 118 399 212,00 zł.

Dokonując oceny strategicznej poprzez przyznanie dodatkowych punktów Zarząd Województwa wziął pod uwagę stopień wpływu projektu na realizację celów Strategii Lizbońskiej. W związku z powyższym:

  • projekty obejmujące swoim zakresem rzeczowym inwestycje w infrastrukturę przesyłu energii cieplnej i dotyczące inwestycji w odnawialne źródła energii uznane zostały za zgodne z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznano po 18 punktów,
  • zaś projekty z zakresu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej oraz z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw uznano za projekty w wysokim stopniu zgodnym z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznano po 10 punktów.

Widząc ogromne potrzeby w zakresie infrastruktury energetycznej, jak również uwzględniając kwoty dostępnych środków w ramach osi priorytetowej II oraz wahań kursu euro, Zarząd Województwa Podkarpackiego zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych środków na ten nabór wniosków.

Zarząd Województwa przyjął 4 listy podstawowe wniosków wybranych do dofinansowania tj. w zakresie:

  • odnawialnych źródeł energii – obejmującą 16 wniosków,
  • przesyłu energii cieplnej – 2 wnioski,
  • wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej - 2 wnioski,
  • termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 83 wnioski.

Łączna wartość dofinansowania wybranych projektów wyniosła 163 030 690,26 zł z EFRR oraz 3 667 197,29 zł z Budżetu Państwa, w związku z czym Zarząd Województwa postanowił zwiększyć kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie o kwotę: 44 640 788,00 zł, t.j. do kwoty: 163 040 000,00 zł z EFRR.

W przypadku Wnioskodawców, którzy na etapie oceny nie przedłożyli prawidłowych i zgodnych z wymaganiami dokumentów dotyczących zabezpieczenia środków finansowych, pozwoleń na budowę (lub odpowiednio zgłoszeń robót budowlanych) oraz dokumentów środowiskowych wybór ten ma charakter warunkowy i uzależniony jest od dostarczenia przez Wnioskodawców kompletu wymaganych dokumentów w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania pisma o wyborze projektu do dofinansowania. W odniesieniu do projektów zaplanowanych do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj termin ten wynosi 1 miesiąc (na dostarczenie dokumentów finansowych), zaś pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych oraz pozostałą dokumentację wymaganą do podpisania umowy należy dostarczyć w terminach określonych we wnioskach o dofinansowanie (p. B.5.2). W przypadku braku przedstawienia wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów w w/w terminach nastąpi odmowa podpisania umowy o dofinansowanie, o czym wnioskodawcy zostaną poinformowani w formie pisemnej. W takim przypadku projekt zostanie umieszczony na ostatnim miejscu listy rezerwowej, a uwolnione w ten sposób środki kierowane będą na kolejne projekty znajdujące się na liście rezerwowej.

Zarząd Województwa przyjął ponadto 2 listy rezerwowe wniosków o dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

  • odnawialnych źródeł energii – obejmującą 7 wniosków,
  • termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw – 32 wnioski.

Kierując się potrzebą przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego w kontekście zbliżającego się końca okresu wydatkowania środków oraz mając na celu maksymalne możliwe skrócenie czasu na podpisywanie umów
o dofinansowanie dla kolejnych projektów z list rezerwowych Zarząd Województwa postanowił ponadto warunkowo wybrać do dofinansowania grupę projektów umieszczonych na listach rezerwowych, przy czym wybór ten uzależniony jest od dostępności środków.

Warunkowo wybrane do dofinansowania zostały wnioski:

  • z zakresu odnawialnych źródeł energii – poz. od 1 do 7 listy rezerwowej,
  • z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw - poz. od 1 do 17 z listy rezerwowej.

W przypadku pojawienia się wolnych środków, wnioskodawcy z list rezerwowych zobowiązani będą do wypełnienia powyżej przedstawionych wymogów, jak wnioskodawcy z list podstawowych.
Umowy o dofinansowanie projektów podpisywane będą w zależności od dostępności środków wynikających z wahań kursu Euro.

Do pobrania: Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania (.doc)

Zamieścił: Piotr Bartnik