Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Statut

 

 

 

 

STATUT

STOWARZYSZENIA

„EMAUS-RZESZÓW”

 

 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 

 

Art. 1

 „EMAUS – RZESZÓW” zwany dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia  07.04.1989 r.  „Prawo o stowarzyszeniach” ( Dz.U. Nr 20, poz. 104  z późniejszymi zmianami ) oraz o zapisy niniejszego statutu.

 

Art. 2

Stowarzyszenie zrzesza osoby  fizyczne  i   prawne   popierające    cele     Stowarzyszenia i zainteresowane  jego działalnością.

 

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i  zagranica, w szczególności województwo podkarpackie. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rzeszów.

 

Art. 4

Stowarzyszenie jest członkiem Międzynarodowego Ruchu Emmaüs i przyjmuje zapisy  Manifestu Ruchu Emmaüs, który stanowi załącznik do niniejszego statutu.Stowarzyszenie może być również członkiem innych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

 

Art. 5

Stowarzyszenie używa  nazwy i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Art. 6

Stowarzyszenie przestrzega przepisów obowiązującej ustawy o stowarzyszeniach.

 

Art. 7

Stowarzyszenie może  prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa o działalności gospodarczej.

 

Art. 8

Stowarzyszenie może na zasadach określonych w Statucie tworzyć oddziały Terenowe Stowarzyszenia zwane dalej Oddziałami.

 

 

Rozdział 2 - cele i zasady działania Stowarzyszenia

 

Art. 9

Celem działalności Stowarzyszenia  jest:

 

Objęcie wszechstronną  pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

 • bezdomnych,
 • ubogich,
 • samotnych,
 • bezrobotnych,
 • uzależnionych,
 • niezaradnych życiowo.
 • Występowanie w  obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Realizowanie i promowanie działań proekologicznych  na rzecz ochrony  środowiska naturalnego oraz  stosowania odnawialnych źródeł energii.

 

Art. 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

Prowadzenie domów ze wspólnotą pracy i zamieszkania dla  w/w osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej i z zagranicy, które  z  własnego wyboru lub   konieczności życiowej chcą mieszkać i pracować razem, stając się tym samym członkami wspólnoty,

Prowadzenie odpłatnej działalności  pożytku publicznego w zakresie:

 • sprzedaży produktów wytworzonych i usług świadczonych przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz członków wspólnoty,
 • sprzedaży używanych przedmiotów pochodzących ze zbiórki publicznej i z darowizn,
 • sprzedaży surowców pochodzących z recyklingu.

Przy czym przychody uzyskane z tego tytułu  są przeznaczane w całości na  określoną statutem działalność pożytku publicznego, w szczególności związaną z prowadzeniem wspólnoty i pomocą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w zakresie:

 • udzielania miejsca do pobytu, wyżywienia, odzieży, artykułów pierwszej potrzeby,
 • udzielania miejsca do pracy na rzecz społeczeństwa lokalnego i  wspólnoty ,

promowania, wdrażania i realizowania względem osób zagrożonych wykluczeniem:

 • modelu samopomocy, solidarności i odpowiedzialnego wsparcia,
 • integracji i reintegracji społecznej i zawodowej,
 • skutecznych rozwiązań socjalnych i ekonomicznych.

wspierania i pomocy w rozwiązywaniu problemów i spraw:

 • socjalno-bytowych,
 • zdrowotnych ,
 • uzależnień,
 • prawnych,
 • zawodowych,

także poprzez  współpracę z innymi kompetentnymi instytucjami i osobami.

 • wypłacania świadczenia o charakterze motywacyjno-socjalnym mieszkańcom domów  i członkom wspólnoty systematycznie zaangażowanym  w  pracę na  rzecz społeczeństwa lokalnego i Stowarzyszenia. Przy czym  świadczenie to będzie do wysokości  nie przekraczającej kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
 • Organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń.
 • Działania na rzecz promowania i rozwoju Podkarpacia.
 • Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz Ruchu Emmaüs International.

Współpracę z administracją rządową i samorządową na szczeblu województwa,     powiatów  i gmin, a także z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji  celów statutowych.

Pozyskiwanie środków finansowych  na działalność statutową   Stowarzyszenia przez:

 • prowadzenie zbiórki publicznej szczególnie na terenie województwa podkarpackiego, w celu nieodpłatnego pozyskiwania i sprzedaży wszelkich rzeczy użytecznych, usług i darowizn,
 • pozyskiwanie i sprzedaż nieodpłatnych  towarów pochodzących  z kraju i z zagranicy,
 • prowadzenie  sprzedaży i  aukcji także w intrenecie,
 • prowadzenie akcji i działań w połączeniu z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o podobnym profilu działalności, organizacji grantodawczych,
 • udział w konkursach o przyznawanie dofinansowania w kraju i za granicą na realizację zadań określonych celami statutowymi Stowarzyszenia. 
 • Prowadzenie strony internetowej i aktywność w  mediach społecznościowych,
 • Realizację programów skierowanych do różnorodnych grup zagrożonych wykluczeniem      społecznym i zawodowym.
 • Dbałość o środowisko naturalne, recykling, odpowiedzialną gospodarkę odpadami i stosowanie w  praktyce odnawialnych źródeł energii.

 

Rozdział 3  Działalność pożytku publicznego

 

Art. 11

Stowarzyszenie działa w obszarze pożytku publicznego, w szczególności w obszarach wymienionych w art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r.poz.239 z późniejszymi zmianami) w następujących punktach:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez prac i zagrożonych zwolnieniem z  pracy,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 •  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 •  pomocy ofiarom katastrof ,klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i  za granicą,
 •  działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami,
 •  promocji i organizacji wolontariatu,
 •  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Art. 12

Stowarzyszenie prowadzi  działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia objęte są wszystkie działania nie należące do  sfery działań odpłatnych.

 

Art. 13

1. Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych i określonych w ustawie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Rozdział 4 - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

Art. 14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Zwyczajnych,

Wspierających,

Honorowych.

 

Art. 15

Członkiem zwyczajnym  może zostać każda osoba fizyczna, pełnoletnia, która:

1.  Posiada pełnię zdolności do czynności prawnych,

2.  Nie jest pozbawiona praw  publicznych,

3. Złożyła deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, popierania jego celów, podejmowania  działań dla ich realizacji oraz została przyjęta uchwałą Zarządu.

 

Art. 16

Członkiem wspierającym może być każda osoba , która popiera działalność Stowarzyszenia, uznaje jego Statut i udziela Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej lub w inny sposób wspiera działalność Stowarzyszenia oraz została przyjęta  uchwałą Zarządu.

Osoba prawna będąca członkiem wspierającym działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członek wspierający ma prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, nie jest zobowiązany do uiszczenia składek członkowskich, nie może również być wybrany do władz Stowarzyszenia.

 

Art. 17

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu. Członek  honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

 

Art. 18

Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami Stowarzyszenia: zwyczajnymi, wspierającymi i honorowymi, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

 

Art. 19

Osoba prawna, nie mająca siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, może być członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

Art. 20

Wpisanie na listę i skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

Art. 21

Członek zwyczajny ma prawo do:

 

 • czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
 • uczestnictwa w Walnym Zebraniu,
 • brania udziału w pracach i inicjatywach  Stowarzyszenia,
 • wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
 • otrzymywania informacji o działaniach Stowarzyszenia,
 • obrony swoich uzasadnionych interesów przez  Stowarzyszenie.

 

Art. 22

Członek wspierający i honorowy ma wszelkie prawa przewidziane w art.21 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

Art. 23

 

Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

 

1.  Przestrzeganie przepisów statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,

2.  Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,

3.  Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

Art. 24

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje z chwilą:

 

1.  Dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na skutek zdarzeń losowych

     uniemożliwiających realizację obowiązków przewidzianych w art.23,zgłoszonego na piśmie  Zarządowi,

2.  Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 23,

3.  Śmierci osoby będącej członkiem lub likwidacji osoby prawnej.

4.  Utraty praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub osobowości prawne w przypadku osób prawnych.

 

Art. 25

O posiedzeniu Zarządu, którego przedmiotem będzie skreślenie z listy członków Zarząd zawiadamia zainteresowanego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.  

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział 5 - władze i organizacja Stowarzyszenia

 

Art. 26

 

Władzami Stowarzyszenia są :

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

Zarząd Stowarzyszenia,

Komisja Rewizyjna.

 

Art. 27

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i upływa z terminem kolejnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

2. Te same osoby mogą pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję, ale zawsze wymogiem jest aby zostały na tę funkcję wybrane.

3. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

Art. 28

Uzupełnienie składu władz Stowarzyszenia w czasie kadencji może nastąpić w drodze dokooptowania osób spośród członków zwyczajnych. Uzupełniony skład władz musi zostać zatwierdzony na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

Art. 29

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które:

 1. ustala program działania Stowarzyszenia,
 2. wybiera Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną,
 3. zatwierdza uzupełniony skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatruje sprawozdania z działalności organów Stowarzyszenia,
 5. udziela absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatruje odwołania członków od uchwał organów Stowarzyszenia ich dotyczących,
 7. uchwala zmiany statutu ,
 8. zatwierdza wysokość składki członkowskiej,
 9. podejmuje uchwały stosownie do wniosków Zarządu i członków,
 10. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 11. nadaje godność członka honorowego,
 12. podejmuje uchwały w przypadkach nieokreślonych niniejszym Statutem.

 

Art. 30

Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

1.  Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd jako sprawozdawcze raz do roku                       

     a jako sprawozdawczo-wyborcze co 5 lat.

2.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

-    z własnej inicjatywy,

-    na wniosek Komisji Rewizyjnej,

-    na wniosek 1/3 ogółu członków. 

3.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się  w pierwszym możliwym terminie 

     od podjęcia decyzji o jego zwołaniu i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Art. 31

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków  z odpowiednim wyprzedzeniem i przyjętym przez siebie trybem.

 

Art. 32

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w razie braku quorum - w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych .

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

 

Art. 33

Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten  kandydat, który uzyska największą liczbę głosów -za.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

Art. 34

Zarząd Stowarzyszenia kieruje jego działalnością i jest najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 

Art. 35

1.  W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi  minimum 3  osoby wybranych spośród członków zwyczajnych

     Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków.

2.  Członkowie Zarządu ze swego grona wybierają Prezesa, Zastępcę Prezesa, Członka Zarzadu.

3.  Kadencja  Zarządu trwa 5  lat.

4.  Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1)    reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

2)    uchwalanie planów finansowych i gospodarki majątkowej Stowarzyszenia,

3)    ustalanie szczegółowych planów działania Stowarzyszenia,

4)    nawiązywanie  kontaktów i współpraca z władzami, partiami i organizacjami krajowymi  i zagranicznymi,

5)    przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

6)    wnioskowanie o przyznanie godności członka honorowego,

7)    uchwalanie aktów wewnętrznych Stowarzyszenia  (regulaminy, zarządzenia),

8)    powoływanie domów służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

9)    powołanie  Dyrektora Stowarzyszenia oraz ustalenie zakresu jego kompetencji,

10)  ustalanie stanu zatrudnienia,

11)  dysponowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,

12)  nabywanie i zbywanie środków trwałych Stowarzyszenia i nieruchomości,

13)  podejmowanie decyzji o prowadzeniu lub likwidacji określonej działalności służącej realizacji celów statutowych,

14)  składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków,

15)  powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych, badawczych i innych form organizacyjnych przydatnych dla   

      działalnościStowarzyszenia,

16)  coroczne wnioskowanie wysokości składki członkowskiej,

17)  prowadzenie dokumentacji członkowskich i dokumentacji Stowarzyszenia,

18)  podejmowanie decyzji w przypadkach nieokreślonych niniejszym statutem oraz

       w przypadkach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

Art. 36

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub inni członkowie Zarządu nie rzadziej jak raz na kwartał.

 

Art. 37

W sprawach określonych w art.35 Zarząd działa na podstawie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów.

 

Art. 38

W sprawach  bieżących  zarządu Stowarzyszeniem reprezentuje je Prezes lub Zastępca

Prezesa oraz  Dyrektor Stowarzyszenia – według  przyznanego mu zakresu kompetencji (art.35, pkt.9).

 

Art. 39

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

1.  pozostaje z członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,była skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Art. 40

Z racji pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów.

 

Komisja Rewizyjna

 

Art. 41

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu.

2.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3.   Członkowie Komisji Rewizyjnej ze swego grona wybierają Przewodniczącego, Sekretarza

       oraz Pełnomocnika do podpisywania umów z Zarządem.

4.   Kadencja  Komisji Rewizyjnej trwa 5  lat.

5.   Komisja Rewizyjna działa uwzględniając regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Do kompetencji  Komisji Rewizyjnej należy:

1)przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2)składanie Zarządowi uwag, zastrzeżeń, ocen wynikających z dokonywanych kontroli,

3)występowanie z uzasadnionym wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie     posiedzenia Zarządu,

4)składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

5)Przewodniczący, Sekretarz lub Pełnomocnik może brać udział w posiedzeniach Zarządu z  głosem doradczym.

Art. 42

1.Członek  Komisji Rewizyjnej może dobrowolnie ustąpić na skutek zdarzeń losowych, być   zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.Uchwała Komisji Rewizyjnej dotycząca zawieszenia lub odwołania jej członka musi zostać rozpatrzona i zatwierdzona przez najbliższe Walne Zebranie Członków.

4.Zawieszony lub odwołany członek Komisji Rewizyjnej ma  prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Art. 43

Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być osoba, która:

 

1.  pozostaje z członkiem Zarządu Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2.  była skazana prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

Art. 44

Z racji pełnienia swoich funkcji członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać wynagrodzenia.

 

Rozdział 6 Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

 

Art. 45

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

Art. 46

1.   Stowarzyszenie może na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia utworzyć jednostki     organizacyjne nie mające osobowości prawnej w formie oddziału terenowego Stowarzyszenia.

2.   Wniosek o utworzenie Oddziału musi zostać wyrażony w formie pisemnej, przez co najmniej dziesięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Wniosek winien zawierać:

- siedzibę oddziału, protokół z zebrania, na którym tworzy się oddział terenowy.

Zarząd Stowarzyszenia, najpóźniej w terminie 30 dni od chwili wpłynięcia wniosku o powołanie Oddziału podejmuje uchwałę o powołaniu lub odmowie powołania Oddziału. Na odmowę powołania wnioskodawcom służy odwołanie od Walnego Zebrania. Decyzja podjęta uchwałą Walnego Zebrania jest ostateczna.

Art. 47

Oddziały podlegają władzom naczelnym Stowarzyszenia

 

Art. 48

Zarząd Stowarzyszenia zatwierdza Zarząd Oddziału w ilości 3  osób wybranych spośród członków oddziału.

Kadencja Zarządu oddziału trwa 5 lat.

 

Zarząd oddziału w ciągu miesiąca od chwili powołania go, zobowiązany jest opracować regulamin działania i przedstawić go Zarządowi Stowarzyszenia do zatwierdzenia. Ten sam obowiązek należy spełnić w przypadku wprowadzenia zmian w tym regulaminie.

 

Art. 49

Pracami Oddziału kieruje Zarząd Oddziału, w skład którego wchodzą: Prezes, Wiceprezes i Sekretarz.

Do zadań Zarządu Oddziału należy:

 

- przygotowanie programu działania Oddziału na następny rok i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Zarząd Stowarzyszenia,

 - współpraca z Zarządem Stowarzyszenia,

 - realizacja planów działania przyjętych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Art. 50

Oddziały raz w roku, przed terminem Walnego Zebrania Stowarzyszenia powinny sporządzić sprawozdanie z działalności, które winno być zaakceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

Art. 51

Zarząd Stowarzyszenia ma prawo do natychmiastowego odwołania Zarządu Oddziału w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień Statutu Stowarzyszenia lub stwierdzenia działania na szkodę Stowarzyszenia.

 

Art. 52

Oddział Stowarzyszenia ulega likwidacji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 

Rozdział 7 - Majątek Stowarzyszenia

 

Art. 53

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

Art. 54

Na fundusze składają się:

1.  wpływy ze sprzedaży przedmiotów darowizny  pozyskanych nieodpłatnie podczas zbiórek publicznych oraz transportów zagranicznych

2.  wpływy ze składek członkowskich,

3.  wpływy z  odpłatnej działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

4.  dotacje, darowizny, spadki i zapisy przyjęte od osób fizycznych lub prawnych pod

     warunkiem, że nie naruszają niezależności i samorządności Stowarzyszenia.

5.  wpływy z  innej działalności statutowej Stowarzyszenia.

Art. 55

Wszystkie wpływy z działalności statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych i nie mogą ulegać podziałowi miedzy członków Stowarzyszenia.

 

Art. 56

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia określa Zarząd.

                                                                                                                                                             

Art. 57

Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają równocześnie dwaj  członkowie Zarządu w tym Prezes, a w razie jego nieobecności Zastępca i inny członek Zarządu.

Art. 58

1.  Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia.

2.  Przepis powyższy dotyczy odpowiednio pracowników Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej oraz osób, z

    którymi   pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii prostej, powinowactwa lub

    pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

3.  Osoby wymienione w punkcie 2  nazywane są dalej „osobami bliskimi”.

 

Art. 59

Zabrania się zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na warunkach i w cenach odbiegających na niekorzyść Stowarzyszenia od warunków i cen rynkowych.

 

Art. 60

Zabrania  się  wykorzystywania i przekazywania  majątku Stowarzyszenia  osobom  wymienionym  w  art.58,  poz.1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli  następuje to bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 

Rozdział  8 - Postanowienia końcowe

 

Art. 61

1.  Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia  podejmuje Walne  Zebranie Członków  zwykłą  większością  głosów przy obecności, co najmniej    połowy  członków  uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w razie braku quorum - w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2.  Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

 

Art. 62

Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

 

 

Przedmieście Czudeckie dnia , 23 kwietnia 2018 roku

 

Załącznik do Statutu Stowarzyszenia "Emaus-Rzeszów" z dnia 23 kwietnia 2018 roku